Skip to main content
lelouvincx

lelouvincx

Mình viết về data engineering, software, productivity, và linux. Cùng khám phá ở dưới nhé!

Recent

Spark Data Platform
data engineering MLOps spark imdb dagster
Xây dựng data platform với on-premise Spark Cluster
Goodreads ELT pipelines
·17 mins
data engineering ELT dbt dagster goodreads spark minio
Xây dựng ELT data pipelines hoàn chỉnh với bộ dữ liệu sách từ Goodreads
Chuyển nhà từ oh-my-zsh sang zimfw
·5 mins
linux zsh zimfw
Hướng dẫn cách chuyển từ oh-my-zsh sang zim và bước đầu làm quen với framework này
Code Ruby trên Neovim
·2 mins
vim ruby
Hướng dẫn setup môi trường phát triển Ruby trên Neovim
Spotify data pipeline ingestion
·11 mins
data engineering ELT dagster AWS spotify
Xây dựng một data pipeline ELT để ingest dữ liệu từ MySQL và API đơn giản từ Spotify (batch ingestion)